Mężczyzna opłaca składki ubezpieczeniowe korzystając z laptopa.

Spółka z o.o. a opłacanie składek ZUS

Spółki 10.10.2016 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

W naszej praktyce często spotykamy się z pytaniem czy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością trzeba opłacać składki na zus. Co do zasady można stwierdzić, że nie ma takiej konieczności, jednak mogą zaistnieć przypadki, w których taka powstanie.

Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy musi opłacać zus ?

Co do zasady , wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie musi opłacać składek na zus. Konieczność taka zaistnieje w przypadku spółki jednoosobowej tj. takiej w której jeden wspólnik – osoba fizyczna – posiada 100 % udziałów. Wobec tego warto postarać się o jakąś osobę, która obejmie chociażby kilka % udziałów w spółce. Powyższe dotyczy tylko sytuacji, w której wspólnik nie jest zatrudniony w spółce na umowie o pracę lub zlecenia.

Kwestia spółki z o.o., w której jeden wspólnik ma zdecydowanie więcej udziałów niż drugi, była przedmiotem uchwały Sądu Najwyższego, Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, z dnia 21 lutego 2024 r. (III UZP 8/23), w której Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że wspólnik spółki z o.o. posiadający 99% udziałów nie podlega  ubezpieczniom społecznym na takich zasadach, jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. 

Członek zarządu sp. z o.o. a ZUS

Od wynagrodzenia członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością również nie trzeba było odprowadzać składek na ZUS, gdy otrzymują wynagrodzenie na podstawie samego powołania. Wynagrodzenie w przypadku powołania ustalane jest przez zgromadzenie wspólników na mocy uchwały. Od takiego wynagrodzenia  kiedyś odprowadzało się tylko podatek dochodowy. Jednak od 1 stycznia 2022 r. wypłata z tytułu powołania jest dodatkowo obciążona składką zdrowotną. 

Natomiast, gdy członek zarządu zatrudniony jest w spółce na umowę o pracę lub zlecenie ozusowane to spółka musi wtedy odprowadzać za niego składki do zakładu ubezpieczeń społecznych.

Prokura – kwestia składek na ZUS

Podobnie jak w przypadku członka zarządu,od wynagrodzenia prokurenta, ustalonego na podstawie powołania, nie trzeba  było odprowadzać składek do zakładu ubezpieczeń społecznych. Jednak Polski Ład wprowadził obowiązek zapłaty składki zdrowotnej.  Prokurenta powołuje się uchwałą zarządu. W przypadku prokury należy jednakże mieć na uwadze okoliczność, iż umocowanie prokurenta nie obejmuje prowadzenia spraw spółki. Oznacza to, że w sytuacji, w której prokurent przykładowo wykonuje na rzecz spółki czynności takie, jak np. projektowanie stron internetowych w spółce informatycznej, zus może uznać, iż prokurent przekroczył zakres prokury i wynagrodzenie za tego typu czynności powinno być oskładkowane.

Bez wątpienia Spółka powinna opłacać zus za prokurenta, gdy jest zatrudniony na umowę o pracę lub zlecenie ozusowane.

Umowa zlecenia ze spółką

W sytuacji, gdy wspólnik, członek zarządu lub osoba trzecia zawarła ze spółką umowę zlecenia, kwestia płatności ZUS będzie zależała od innego zatrudnienia, wieku czy pobierania nauki. Jeżeli umowa zlecenia została zawarta ze studentem, który nie przekroczył 26 roku życia to nie ma konieczności odprowadzania składek ZUS. W przypadku, gdy umowa została podpisana z osobą, która posiada inny tytuł do ubezpieczeń np. jest zatrudniona w innej firmie na umowę o pracę na pełen etat, należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.

Umowa o dzieło

W tym przypadku zasadą jest, że nie odprowadza się składek na ZUS. Jednakże należy pamiętać, że nie wszystkie czynności mogą być podejmowane na podstawie umowy o dzieło, lecz tylko takie, które mają charakter zobowiązań rezultatu. W razie kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w pierwszej kolejności są weryfikowane umowy o dzieło.

Rada Nadzorcza

W większości spółek z o.o. nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej, więc lepiej tego nie robić. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej jest ozusowane.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne

W przypadku nałożenia na wspólników spółki obowiązku spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na podstawie art 176 k.s.h., należne za nie wynagrodzenie nie jest obciążone składkami ZUS, w tym zdrowotną. 

Spółka jako płatnik składek ZUS

W przypadku, gdy zostaną zatrudnieni pracownicy lub osoby na umowę zlecenia ozusowanego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna zgłosić się jako płatnik składek do ZUS. Szerzej na ten temat można przeczytać na stronach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - . Na tej stronie umieszczono również informacje dotyczące wyłącznie spółek osobowych takich, jak: jawna, partnerska, komandytowa. W związku z tym, że nie do końca zostały one oddzielone, należy uważać, aby nie pomylić się.

Podsumowując należy stwierdzić, iż co do zasady w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie trzeba opłacać składek na zus, jeśli nie przyjęto niewłaściwych rozwiązań organizacyjnych.

Rejestracja Spółki

Jeżeli jesteś zainteresowany rejestracją spółki z o.o. zapoznaj się z naszą ofertą.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY