Informacja o danych osobowych

1. Administratorem danych osobowym jest Księgowość Warszawa KDS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000560030, NIP 5272737697, REGON 361635813, kapitał zakładowy 10 000 zł.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawieranej umowy i świadczenia innych usług. Podstawą przetwarzania danych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej oraz wykonywanie obowiązków nałożonych przez przepisy prawa.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

4. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo: dostępu do treści swoich danych, żadania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych.

6. Odbiorcami danych osobowych będą firmy świadczące usługi informatyczne np. Google