Zamglone zdjęcie przedstawiające mężczyznę podpisującego umowę.

Rejestracja spółek nawet za darmo!

Przez profesjonalistów, prawników posiadających wieloletnie doświadczenie w prawie handlowym, autorów książek o spółce z o.o.

Dlaczego my?

Dbamy o bezpieczeństwo naszych Klientów!

Przy rejestracji spółki pomagają nam kancelarie adwokatów i radców prawnych.

Zależy nam na tym, żeby nasi Klienci już przy zakładaniu spółki mieli zapewnioną pomoc prawną na profesjonalnym poziomie, który zapewniają współpracujące z nami kancelarie prawne.

Dega Koroluk i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oraz KPLM adwokaci i radcowie prawni Łuczyński i Szabłowski sp.p. od wielu lat specjalizują się w prawie spółek m.in. dokonali rejestracji kilkuset spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, doradzali w procesie oferty publicznej akcji oraz wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A, splicie akcji spółki akcyjnej, przygotowywali część prawną prospektu emisyjnego.

Ponadto prowadzą obsługę prawną spółek publicznych, przeprowadzili kilkaset zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, doradzali w procesie transgranicznego łączenia spółek kapitałowych.

Warto wiedzieć

Wybór konkretnej spółki oraz odpowiednia metoda jej rejestracji zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Tradycyjne notatniki rozłożone na stole.

Zalety spółki zakładanej metodą tradycyjną

Biurko z monitorem, na którym leży wiele dokumentów.

Zalety spółki zawieranej przez internet

Dwóch mężczyzn dyskutujących w sali konferencyjnej.

Rejestracja spółki z o. o. czy komandytowej?

Zalety spółki zakładanej metodą tradycyjną

1. Możliwość zapewnienia silniejszej ochrony spółki jak i wspólników przed konkurencyjną działalnością pozostałych wspólników.

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie zabraniają wspólnikom, którzy nie są członkami zarządu, prowadzenia konkurencyjnej działalności do spółki. Pewne postanowienia odnośnie zakazu działalności konkurencyjnej można zawrzeć w tzw. umowie wspólników, której zawarcie nie jest konieczne do założenia spółki. Możliwość modyfikacji umowy spółki pozwala na wprowadzenie zastrzeżenia, które chroni spółkę i wspólników przed działalnością konkurencyjną innego wspólnika. Takim przykładem może być zapis w umowie spółki pozwalający na przymusowe umorzenie udziałów wspólnika, który prowadziłby konkurencyjną działalność wobec spółki. Powyższe skutkowałoby natychmiastowym wykluczeniem wspólnika ze spółki i tym samym pozbawieniem prawa nie tylko decydowania na zgromadzeniu wspólników o jej funkcjonowaniu, lecz także prawa do informacji o jej działalności.

2. Możliwość ochrony wspólników mniejszościowych (posiadających mniej niż 50 % udziałów).

a) umowa spółki może przewidywać, że wspólnik posiadający określony procent udziałów jest uprawniony do zwołania zgromadzenia wspólników i przedstawienia określonego porządku obrad,

b) zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych zmiana umowy spółki wymaga większości 2/3 głosów, a zatem jest możliwa wbrew woli pozostałej 1/3 głosów. Istnieje zatem możliwość wprowadzenia w umowie spółki np. jednomyślności w tej kwestii,

c) można rozszerzyć katalog czynności, które wymagają zgody zgromadzenia wspólników, co ogranicza w pewien sposób kompetencję zarządu,

d) można przewidzieć quorum wymagane dla ważności uchwał zgromadzenia wspólników,

e) istnieje możliwość ograniczenia w zakresie prawa odwoływania członków zarządu reprezentujących interesy wspólników mniejszościowych,

f) możliwość wprowadzenia zasady, że określone osoby są uprawnione do powołania członka zarządu, nawet wtedy, gdy są wspólnikami mniejszościowymi,

3. Możliwość uwzględnienia specyficznej roli wspólnika w spółce – może to mieć znaczenie w sytuacji, gdy część wspólników w większym wymiarze świadczy pracę na rzecz spółki, która nie może być wkładem, lub wspólnik uzyskał udziały ze względu na specyficzne świadczenia, które mógłby spełniać na rzecz spółki.

a) możliwość uprzywilejowania określonych udziałów co do dywidendy np. w przypadku, gdy wspólnik świadczy pracę w większym wymiarze na rzecz spółki, a wspólnicy nie chcą z nim zawierać umowy o pracę lub innej cywilnoprawnej,

b) możliwość nałożenia na wspólnika specjalnych obowiązków np. w postaci świadczeń na rzecz spółki, co np. mogło być warunkiem jego przyjęcia jako wspólnika i co może być szczególnie istotne dla funkcjonowania spółki,

c) możliwość uprzywilejowania udziałów co do głosu np. w sytuacji, gdy wspólnicy chcą posiadać jednakową liczbę udziałów, a obecność i działalność jednego z nich ma szczególne znaczenie dla funkcjonowania spółki.

4. Kapitalizacja spółki.

a) możliwość przewidzenia w umowie spółki podwyższenia kapitału zakładowego przy udziale dotychczasowych wspólników – pozwala to na podwyższenie kapitału zakładowego bez konieczności zmiany umowy spółki,

b) możliwość przewidzenia dopłat do udziałów, gdy wspólnicy nie chcą podwyższać kapitału zakładowego, a jednocześnie ich celem jest zapewnienie finansowania spółki w przyszłości.

5. Wiarygodność spółki i bezpieczeństwo obrotu.

Umowa takiej spółki jest sporządzona przez notariusza, co gwarantuje nie tylko weryfikację tożsamości osób podpisujących umowę spółki, lecz także brak wad oświadczeń woli (np. notariusz odmówi dokonania czynności, gdy stwierdzi,że umowę podpisuje osoba chora psychicznie, która nie zdaje sobie sprawy z tego jaka czynność prawna jest dokonywana), znajomość języka polskiego lub udział tłumacza przysięgłego w przypadku umowy zawieranej przez obcokrajowców.

Niektórzy kontrahenci zawierając umowę proszą o przedstawienie umowy spółki, która ma postać w tym przypadku aktu notarialnego. Jeśli chodzi o spółki rejestrowane przez Internet umowa spółki to zwykły wydruk. W przypadku rejestracji spółki przez Internet nie są wymagane bezpieczne podpisy elektroniczne weryfikowane przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, co może skutkować tym, że umowa spółki została podpisana przez osobę podszywającą się pod kogoś innego.

6. Możliwość wprowadzenia do umowy spółki obowiązku powtarzających się świadczeń niepieniężnych.

Pozwala to na wypłatę wynagrodzenia dla wspólnika, który takie świadczenia spełnia. Wynagrodzenie to nie jest obciążone składką zdrowotną (wprowadzoną przez Polski Ład) i stanowi koszt spółki. W przypadku spółki S24, żeby wprowadzić taki obowiązek należy, po rejestracji spółki, zmienić jej umowę u notariusza.

Zalety spółki zawieranej przez internet

1. Szybkość rejestracji – spółka jest rejestrowana nawet w ciągu 1 dnia, czas wymagany na rejestrację spółki metodą tradycyjną waha się najczęściej od 7 do kilkunastu dni,

2. Koszty rejestracji są niższe niż w przypadku spółki tworzonej metodą tradycyjną,

3. Nie trzeba umawiać się na wizytę u notariusza.

4. Większość osób i tak nie korzysta nigdy z postanowień zawartych w umowie zakładanej przy udziale notariusza,

5. Umowa zawierana przy udziale notariusza, gdy jest zbyt skomplikowana stwarza dla wspólników niedgodności przy jej stosowaniu i może powodować wadliwość czynności podjętych w dobrej wierze, nawet przy zgodzie wszystkich wspólników, jeśli nie zachowano jakiegoś wymagania formalnego,

6. Dokapitalizowanie spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego lub dopłaty nie jest wygodne do stosowania w praktyce. Najwygodniejsza jest pożyczka wspólnika, która nie wymaga szczególnej formy, nie jest związana z podatkiem od czynności cywilnoprawnych i nie trzeba jej nigdzie zgłaszać, a może być zastosowana również w stosunku do spółki zakładanej przez Internet,

7. Duża liczba umów zawieranych przy udziale notariusza to tak naprawdę przepisywanie przepisów kodeksu spółek handlowych, które znajdują i tak zastosowanie, nawet gdy nie są wprost wpisane do umowy spółki. Do prawidłowego działania spółki wystarczają zazwyczaj postanowienia umowy spółki rejestrowanej przez Internet (tzw. S24),

8. Dla większości kontrahentów nie ma znaczenia czy spółka została zawarta przy udziale notariusza czy przez Internet w formie elektronicznej, zatem nie ma po co komplikować sobie życia i płacić za akt notarialny,

9. Gdy wspólnicy potrzebują dokumentu umowy spółki to nie muszą udawać się do notariusza, umawiać się, czekać i płacić za wypisy, wystarczy wejść do Internetu i ściągnąć ze swojego konta tekst umowy spółki, który stanowi dokument i jest honorowany także przez banki i inne instytucje.

Rejestracja spółki z o. o. czy komandytowej?

Spółka sp. z o.o. komandytowa to twór, w którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem, czyli wspólnikiem odpowiadającym za zobowiązania spółki bez żadnych ograniczeń, a natomiast osoby fizyczne są najczęściej w niej komandytariuszami, czyli odpowiadają do wysokości sumy komandytowej. Sama taka konstrukcja powoduje, że sp. z o.o. sp.k. jest droższa w utrzymaniu, gdyż należy prowadzić dwie spółki (koszty pełnej księgowości dwóch podmiotów, dwa sprawozdania finansowe, opłaty za adres itp.), a osoby fizyczne ponadto opłacają ZUS jak prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Jednakże przy dużych zyskach była kiedyś uzasadniona biznesowo, zanim nie dotknęło ją podwójne opodatkowanie.

W przypadku samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością koszty jej prowadzenia są o wiele niższe i co do zasady jej wspólnicy nie opłacają składek na ZUS. Wspólnicy sp. z o.o. najczęściej są członkami zarządu i otrzymują wynagrodzenie z tytułu powołania, które nie jest obłożone obowiązkiem opłacania ZUS, z wyjątkiem składki zdrowotnej w wysokości 9%, która została wprowadzona przez Polski Ład. Wynagrodzenie zarządu opodatkowane jest według skali progresywnej. Oznacza to, że jeśli członek zarządu zarobi więcej niż drugi próg, to kwota przekraczająca ten próg będzie opodatkowana podatkiem w wysokości 32% (oprócz tego należy doliczyć składkę zdrowotną), może jednak korzystać z kwoty wolnej od podatku. Oczywiście wynagrodzenie członków zarządu powinno mieć charakter rynkowy. W przypadku, gdy dochody spółki są tak znaczne, że wynagrodzenie członków zarządu przekraczałoby stawki obowiązujące na rynku lub wiązałoby się z tym, że wpadałoby w II próg podatkowy, kiedyś warto było rozważyć prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. sp.k., gdyż komandytariusze mogą rozliczać się podatkiem liniowym, niestety obecnie nie jest to wystarczającą zaletą, gdyż spółki komandytowe co do zasady podlegają już podwójnemu opodatkowaniu.

Aby zapobiec skutkom podwójnego opodatkowania, w spółce komandytowej można odwrócić role, tzn. osoba fizyczna (a nie spółka z o.o.) będzie komplementariuszem, który korzystnie rozliczy swój podatek dochodowy, gdyż ulega on pomniejszeniu o CIT zapłacony przez spółkę. Takie rozwiązanie może być opłacalne podatkowo dla osób fizycznych pełniących funkcję komplementariusza, niestety związane jest z pełną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. W takiej konfiguracji spółka komandytowa traci funkcję ochrony majątku osoby fizycznej.

W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można nałożyć na wspólników obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych, za który przysługuje wypłata wynagrodzenia. Wynagrodzenie to nie jest obciążone składką zdrowotną i innymi składami ZUS, opodatkowane jest progresywnie, stanowi koszt spółki. W przypadku spółki komandytowej nie ma takiej możliwości.