Wydrukowane deklaracje podatkowe leżące na biurku.

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2015 r. a regulacje dotyczące zamówień

Księgowość 01.06.2015 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Od 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do ustawy o VAT wynikające z ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605). Jedna ze zmian dotyczy tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia, który będzie stosowany tylko w sytuacji, gdy nabywcą towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy będzie podatnik VAT czynny.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego (odwrotne obciążenie), to oceniając taką ofertę, będzie doliczał on do przedstawionej w ofercie ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca, składając ofertę będzie zobowiązany poinformować zamawiającego, czy po jego stronie (tj. zamawiającego) powstanie obowiązek podatkowy w podatku VAT w związku z wyborem danej oferty (informację tę wykonawca będzie przekazywał zamawiającemu wraz z ofertą, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz ich wartość bez kwoty podatku).

W/w zmiana ustawy wprowadza również przepisy przejściowe w myśl których, w przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed 1 lipca br. zamawiający jest uprawniony do jej zmiany i obniżenia wynagrodzenia wykonawcy o VAT należny.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY