Księgowa pracująca ze smartfonem i laptopem.

OC biura rachunkowego a bezpieczeństwo Klientów

Księgowość 04.01.2020 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Jakie Ubezpieczenie OC powinno mieć biuro rachunkowe?

Klienci dokonując wyboru biura rachunkowego powinni zainteresować się wysokością posiadanego przez nie ubezpieczenia OC, które gwarantuje bezpieczeństwo na wypadek błędu. Pomyłki mogą zdarzyć się nawet najlepszym, gdyż mylić się jest rzeczą ludzką. Kwestia ubezpieczenia OC została uregulowana w treści przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U.2014.1616 z dnia 2014.11.1). Ten akt prawny jest dosyć krótki i ogólnikowy, więc konieczne będzie odniesienie się także do innych przepisów prawa.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC nie chroni należycie Klienta

Określane jest jako ubezpieczenie w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jego wysokość odpowiada równowartości 10 000 euro. Nie obejmuje zapłaty kar umownych. Zakres ochrony nie jest zbyt szeroki - o czym napiszemy w punkcie niżej – zatem nie zabezpiecza należycie interesów Klienta biura rachunkowego.

Konieczne jest ubezpieczenie w zakresie czynności doradztwa podatkowego

Ochrona w ramach tego ubezpieczenia została zdeterminowana treścią przepisów ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.2019.283 t.j. z dnia 2019.02.14). Zgodnie z art. 2 ust. 1 tej ustawy czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. wymienione w punktach 2 i 3, prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

Można byłoby pokusić się o stwierdzenie, że to ubezpieczenie dotyczy tak naprawdę głównych czynności podejmowanych przez biuro rachunkowego. Mimo tego, nie jest obowiązkowe, a jego brak może bardzo mocno ograniczyć ochronę Klientów biura rachunkowego. Gdy planujemy zawrzeć umowę z księgową, należałoby dopytać czy takie ubezpieczenie posiada, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.

Ubezpieczenie OC biura rachunkowe - infografika.

Biuro rachunkowe nie posiada zazwyczaj ubezpieczenia OC w zakresie usług prawnych

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje usług prawnych tj. np. pisania umów z kontrahentami, zakładania spółek, udzielania porad prawnych, przygotowywania projektów uchwał zgromadzeń wspólników itp. Należytą ochronę w tym zakresie zapewni tylko świadczenie tych usług przez adwokatów lub radców prawnych, którzy posiadają nie tylko należytą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, lecz również także odpowiednie OC, przewidziane w przepisach dotyczących wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Nadto adwokaci i radcowie prawni zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej, co również chroni interes Klienta.

Ubezpieczenie od utraty dokumentów

W obecnych czasach, gdy większość faktur przesyłana jest w drodze e-mail przez pdf i często można uzyskać duplikat dokumentu, może nie jest to najważniejsze ubezpieczenie, ale nie zaszkodzi jeśli będzie.

Ubezpieczenie z tytułu wykonywania obsługi kadrowo – płacowej

Jest ono istotne szczególnie wtedy, gdy Klient zatrudnia rzesze pracowników. Jeśli biuro oferuje obsługę kadrowo – płacową również powinno je posiadać.

Odpowiedzialność w przypadku porad podatkowych

Klient biura rachunkowego powinien mieć świadomość warunków jakie stawia polisa OC w przypadku świadczenia porad podatkowych. Wielu ubezpieczycieli zawiera klauzulę, która wyłącza ich odpowiedzialoność, gdy szkoda została wyrządzona w wyniku działania osoby nieposiadającej uprawnień, które są wymagane przez prawo. Zgodnie z przepisami prawa, porady podatkowe mogą być udzielane tylko przez doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych i biegłych rewidentów. Gdy są one świadczone przez księgową nie posiadającą takich uprawnień, to w  przypadku błędu, klient biur rachunkowego nie uzyska odszkodowania od ubezpieczyciela. 

Warunki odpowiedzialności odszkodowawczej

Odpowiedzialność biura rachunkowego opiera się na ogólnej zasadzie wyrażonej w przepisach kodeksu cywilnego Zatem muszą zaistnieć następujące warunki: niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania, za które odpowiedzialność ponosi biuro rachunkowe, szkoda, związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy działaniem biura a wyrządzoną szkodą. W sytuacji, gdy Klient przyczynił się do powstania szkody, odszkodowanie ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Biuro nie ponosi odpowiedzialności za te działania lub zaniechania, do których nie było zobowiązane na podstawie ustawy lub umowy, w tym w szczególności związane z obsługą prawną.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY