Biznesmen piszący na laptopie.

Zakładanie S24 a podpis elektroniczny

Rejestracja spółek 16.06.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Zakładanie S24 a kwalifikowany podpis elektroniczny.

Rejestracja spółki S24 przez Internet jak dotąd jest najwygodniejszą formą rozpoczęcia działalności w ramach sp. z o.o. Sam proces przebiega dosyć szybko i nie jest powiązany ze znacznymi kosztami. Jednakże w celu podniesienia bezpieczeństwa obrotu ustawodawca przeprowadził pewne zmiany.

Ustawodawca postanowił zmienić przepisy kodeksu spółek handlowych w taki sposób, że zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, będzie wymagało wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub podpisem osobistym. 

Wyrobienie kwalifikowanego podpisu nie jest skomplikowane i kosztuje w granicach 200 – 400 zł. Specjalnych trudności nie dostarcza również wyrobienie podpisu potwierdzanego ePUAP. Możemy złożyć w tym celu wniosek przez Internet, a potem zweryfikować swoją tożsamość poprzez wizytę w urzędzie skarbowym i innych uprawnionych instytucjach, jak również w niektórych bankach. W przypadku części banków oferują one możliwość potwierdzenia tożsamości przez zalogowanie się do systemu bankowego.

Umowa spółki podpisana przed 12 lipca 2017 r. i do tej daty niezarejestrowana.

Powstaje jednak pytanie co będzie w sytuacji, gdy umowa spółki została podpisana za pomocą podpisu weryfikowanego profilem MS przed 12 lipca 2017 r., a po jej upływie spółka nie została jeszcze zarejestrowana. Kwestię powyższą rozwiązano w taki sposób, że do wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) złożonych i nierozpoznanych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej albo
2) złożonych po wejściu w życie ustawy zmieniającej, ale dotyczących spółki, której umowa w chwili złożenia wniosku nie uległa rozwiązaniu zgodnie z art. 169 kodeksu spółek handlowych (nie upłynęło 7 dni od dnia złożenia podpisów pod umową spółki)
- stosuje się przepisy art. 694(3) § 3(1) kodeksu postępowania cywilnego i art. 19 ust. 2b ustawy o KRS w brzmieniu dotychczasowym.

Oznacza to, że zgodnie z dotychczasowym brzmieniem kpc, do tych spółek będzie miało zastosowanie dotychczasowa reguła, iż wniosek złożony drogą elektroniczną o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym, może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym, który spełnia wymagania dotyczące podpisu elektronicznego osób zawierających umowę takiej spółki.

Podobnie do takich spółek będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które stanowią, że wnioski składane drogą elektroniczną opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Wniosek o pierwszy wpis spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, składany drogą elektroniczną może być także opatrzony innym podpisem elektronicznym.

Ocena zmian w zakresie rejestracji S24.

Bezpieczeństwo obrotu jest niewątpliwie bardzo istotną wartością i powinno unikać się sytuacji, w których spółka została założona bez wiedzy lub zgody jej wspólników. Jednakże można byłoby to zrobić przy zachowaniu jak największej wygody wspólników. Ustawodawca mógłby rozważyć czy tożsamość podpisującego umowę spółki elektronicznie nie mogłaby być potwierdzana przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego. Są to osoby wykonujące zawód zaufania publicznego i powinny cieszyć się nie mniejszym zaufaniem niż pracownicy banków. Można byłoby zostawić dotychczasowy sposób rejestracji S24, w sytuacji, gdy wyżej wymienione osoby potwierdziłby tożsamość wspólników i członków zarządu poprzez złożenie swojego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Naszym zdaniem, pomimo tych zmian instytucja s24 jest na tyle wygodna, że wielu z potencjalnych wspólników postara się o kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Pewne niedogodności będą miały z tym osoby, które nie posiadają numeru PESEL. Pamiętać należy, iż gdyby komuś nie odpowiadała droga rejestracji spółki przez S24 zawsze może założyć ją przy udziale notariusza, z aktem notarialnym.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY