Dwie kobiety omawiające leżący na stole dokument.
Rejestracja spółek 03.02.2018 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Spółka komandytowa

1.Co to jest?

Spółka komandytowa jest spółką osobową, w której co najmniej jeden wspólnik ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, a co najmniej jeden z nich ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej. Wspólnik odpowiadający bez ograniczeń zwany jest komplementariuszem, a ten, który ryzykuje tylko określoną kwotą to komandytariusz.

2. Różnice w pozycji komplementariusza i komandytariusza.

Oprócz samej kwestii odpowiedzialności za długi spółki, pomiędzy tymi dwoma kategoriami wspólników występują także inne istotne różnice. Odnoszą się one do firmy, spółki, jej reprezentacji, prowadzenia spraw i rozwiązania.

Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy. Co do zasady nazwiska komandytariusza nie powinno zawierać się w firmie. Sankcją za naruszenie tego zakazu jest poszerzenie odpowiedzialności komandytariusza, który wtedy odpowiada tak, jak komplementariusz. Gdy komplementariusz i komandytariusz mają takie samo nazwisko należy dodać jakiś dodatkowy wyróżnik np. imię lub jego pierwszą literę.

Spółka jest reprezentowana przez komplementariuszy tzn. tylko oni, co do zasady są uprawnieni, żeby zawierać ważne umowy. Komandytariusz może reprezentować spółkę tylko wtedy, gdy otrzyma pełnomocnictwo od komplementariuszy.

Sprawy spółki prowadzą komplementariusze, komandytariusze nie mają prawa ich prowadzenia, jak również obowiązku. Jeśli spółka dokonuje czynności zwykłego zarządu decyzję podejmują sami komplementariusze. Natomiast, gdy są prowadzone innego typu sprawy konieczna jest zgoda komandytariuszy.

Zobowiązanie do wykonania pracy lub świadczenia usług na rzecz spółki nie może być jedynym wkładem komandytariusza, który zawsze musi wnieść jakiś wkład majątkowy. Inaczej jest w przypadku komplementariuszy.

Śmierć komandytariusza nie powoduje rozwiązania spółki, w przeciwieństwie do śmierci komplementariusza lub ogłoszenia jego upadłości.

Jeśli umowa spółki nie stanowi inaczej komandytariusz uczestniczy w zysku spółki proporcjonalnie do jego wkładu rzeczywiście wniesionego do spółki. W przypadku, gdy wniesiony przez niego wkład jest wyższy lub równy sumie komandytowej, komandytariusz staje się wolny od odpowiedzialnością za zobowiązania spółki.

3. Jak założyć spółkę komandytową?

W celu założenia spółki komandytowej wspólnicy muszą podpisać umowę. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy z nich obejmuje podpisanie umowy w formie aktu notarialnego, wypełnienie stosownych formularzy, wniesienie opłaty sądowej (600 zł) i złożenie wniosku do KRS. Drugą metodą założenia spółki jest wypełnienie stosownych formularzy w systemie S24 przez Internet. Do założenia spółki w ten sposób konieczne będzie, aby wszyscy wspólnicy posiadali podpisy elektroniczne weryfikowane za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisy generowane za pomocą zaufanego profilu epuap. Opłata od wniosku składanego elektronicznie jest niż niższa i wynosi 350 zł.

W przypadku, gdy komplementariuszem w spółce ma być spółka z ograniczoną odpowiedzialnością koniecznej jest najpierw utworzenie sp. z o.o., którego można dokonać również przy udziale notariusza lub elektronicznie.

W związku z taką konstrukcją należy pamiętać, że bardzo często zdarza się, że te same osoby są jednocześnie członkami zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak i komandytariuszami. W takim przypadku spółka z o.o., w związku z tym, że zawiera umowę z członkami zarządu, musi być reprezentowana przez pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników lub przez radę nadzorczą. Inaczej umowa spółki komandytowej będzie zawarta wadliwie. Pełnomocnikiem oczywiście nie może być inny członek zarządu sp. z o.o.

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności spółki, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony, oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

4. W jakich sytuacjach jest zakładana spółka komandytowa?

Jeśli określone osoby chcą prowadzić działalność wymagającą określonych umiejętności nie mając przy tym kapitału, mogą skorzystać z tej formy prawnej. Będąc komplementariuszami mają wyłączne prawo reprezentacji spółki, jak również samodzielnie podejmują decyzję w zakresie spraw nieprzekraczających czynności zwykłego zarządu, a korzystają z finansowania od komandytariuszy.

Drugim rodzajem sytuacji była optymalizacja podatkowa (do czasu jak ten rodzaj spółki nie podlegał podwójnemu opodatkowaniu) przy jednoczesnej ochronie majątku wspólników tj. konstrukcja, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem, a osoby fizyczne komandytariuszami.

Na sam koniec pokrótce napiszemy o trzecim przypadku. Oczywistością jest, że biznes najlepiej jest prowadzony przez wspólników. Może zdarzyć się sytuacja, że wspólnicy spółki, zatrudniający pracowników, którzy w pewien sposób się już sprawdzili, chcą zachować swoją kadry, uzyskać większe ich zaangażowanie, ale jednocześnie utrzymać kontrolę nad spółką. Wtedy idealna jest sytuacja, w której dotychczasowi pracownicy stają się komandytariuszami. Pierwotni wspólnicy sami mogą prowadzić czynności zwykłego zarządu i tylko oni są uprawnieni do reprezentacji.