Rejestracja spółki komandytowej

Rejestracja spółki komandytowej

Rejestracja spółek 12.12.2023 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Rejestracja spółki komandytowej - co warto wiedzieć przed założeniem spółki?

Spółka komandytowa zdecydowanie różni się od spółki cywilnej i jawnej, wprowadza dwie kategorie wspólników oraz pewne ograniczenie odpowiedzialności w odniesieniu do komandytariuszy.

Jaka jest różnica pomiędzy komplementariuszem a komandytariuszem w spółce komandytowej?

Odnośnie spółki komandytowej na samym początku należy uświadomić sobie zasady odpowiedzialności za jej zobowiązania. Co najmniej jeden ze wspólników spółki odpowiada zawsze całym swoim majątkiem teraźniejszym, jak i przyszłym, bez żadnych ograniczeń. Ten wspólnik to komplementariusz. Natomiast co najmniej jeden wspólników – zwany komandytariuszem – odpowiada do wysokości sumy komandytowej. W prawie przewidziane są sytuacje, gdy komandytariusz odpowiada, jak komplementariusz np. gdy jego nazwisko zostało zawarte w firmie (nazwie) spółki. Odpowiedzialność aktualizuje się w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki, co nie stoi na przeszkodzie wcześniejszego pozwania wspólnika.

Jaką rolę pełni spółka z o.o. w spółce komandytowej?

Przed podwójnym opodatkowaniem spółki komandytowej, jej konstrukcja wyglądała następująco: spółka kapitałowa pełniła rolę komplementariusza, a natomiast osoby fizyczne komandytariuszy. Dzięki temu osoby fizyczne były chronione przed odpowiedzialnością majątkową.

Po opodatkowaniu CIT spółka komandytowa de facto straciła rację bytu. Jej odrodzenie nastąpiło po wejściu w życie Polskiego Ładu. Z tym, że zmianie uległa konstrukcja: osoba fizyczna stała się komplementariuszem, a komandytariuszem spółka kapitałowa. Ten model jest korzystniejszy od jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie obciążeń publiczno-prawnych. Niestety wcale nie chroni majątku i pod tym względem ryzykowny.

W spółce komandytowej, gdy jednym ze wspólników jest spółka kapitałowa (np. sp. z o.o.) należy prowadzić pełną księgowość. Koszty księgowości mogą być większe, ponieważ de facto należy świadczyć usługi księgowe dla dwóch spółek tj. dla samej spółki komandytowej i oddzielnie dla spółki kapitałowej, będącej w niej wspólnikiem.

Czy spółka z o.o. jest lepsza od spółki komandytowej?

W przypadku spółki komandytowej wspólnicy zobowiązani są do zapłaty składek na ZUS, w tym zakresie ich sytuacja jest mniej korzystna niż udziałowców zwykłej spółki z o.o.

Nie istnieje również możliwość nałożenia na wspólników obowiązku powtarzających się świadczeń, czy też wypłaty wynagrodzenia członka zarządu, gdyż go nie ma. Umowa spółki komandytowej może zostać wypowiedziana przez wspólnika, a śmierć komplementariusza powoduje perturbacje w spółce. Sytuacja spadkobiercy komplementariusza jest o wiele gorsza niż spadkobiercy udziałowca w sp. z o.o. Mianowicie istnieje pogląd, że ten pierwszy nie jest chroniony przez ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w przepisach prawa spadkowego.

Jeśli przedsiębiorca zamierza przenieść swój biznes z jednoosobowej działalności gospodarczej na inną formę, to o wiele łatwiej uchronić się od działania klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania, gdy wybierze spółkę z o.o., a nie komandytową, w której ma być komplementariuszem. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako poza podatkowy motyw działania może wskazać chęć ochrony majątku osobistego.

Również o wiele łatwiej pozyskać wspólnika do sp. z o.o. niż do komandytowej, ponieważ jako komplementariusz odpowiadałby w pełni całym swoim majątkiem, a gdyby wybrał pozycję komandytariusza, to jest ona niezbyt korzystna pod względem obciążeń publiczno-prawnych. O wiele łatwiej sprzedać również cały biznes w sp. z o.o., gdyż wystarczy zwykła umowa zbycia udziałów.

Wobec tego naszym zdaniem, w większości przypadków o wiele lepszym wyborem będzie rejestracja spółki z o.o.

Rejestracja spółki komandytowej dokumenty

W przypadku rejestracji spółki komandytowej najważniejszy dokument to umowa spółki, której forma zależy od sposobu jej utworzenia. Umowa spółki komandytowej musi zawierać m.in. postanowienia dotyczące: nazwy, jej siedziby, danych wspólników (imiona, nazwiska, PESELE, adresy), przedmiotu działalności, wkładów wnoszonych przez wspólników, roku obrotowego.

Nazwy (firma) spółki komandytowej musi zawierać co najmniej nazwisko jednego komplementariusza. Jeśli komplementariuszem jest osoba prawna to należy wpisać pełną nazwę tej osoby. Nie powinno się umieszczać w firmie spółki komandytowej nazwiska komandytariusza, gdyż wtedy będzie ponosił on odpowiedzialność jak komandytariusz.

W umowie spółki należy także wskazać kto będzie komplementariuszem, a kto komandytariuszem. Jest to bardzo ważne. W przypadku, gdy wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna podlega ona obowiązkowi zapłaty składek ZUS. Pod względem obciążeń publicznoprawnych najkorzystniej dla osoby fizycznej pełnić funkcję komplementariusza, jednak jest to ryzykowne pod względem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W przypadku komandytariusza należy wskazać wysokość sumy komandytowej do której ponosi on odpowiedzialność.

Umowa powinna określać również wkłady wnoszone przez wspólników i ich wartość. Komandytariusz co do zasady nie może wnieść wkładu w postaci świadczenia pracy lub usług, wyjątek w tym zakresie stanowi sytuacja, w której wartość pozostałych wkładów jest co najmniej równa wysokości sumy komandytowej.

Forma umowy zależy od sposobu zakładania spółki, w systemie S24 jest to dokument elektroniczny, natomiast w metodzie tradycyjnej koniecznie trzeba udać się do notariusza i sporządzić akt notarialny.

Oprócz tego, konieczne będzie przygotowanie innych załączników do wniosku o rejestrację spółki komandytowej tj.: oświadczenia o adresach do doręczeń wspólników, o statusie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, a czasami również dokument wykazujący umocowania pełnomocnika spółki do zawarcia umowy z członkiem zarządu, gdy występuje taka sytuacja.

Rejestracja spółki komandytowej krok po kroku - z jakich etapów składa się rejestracja w formie tradycyjnej?

W wielu wariantach zakładania spółki komandytowej jednym z jej wspólników będzie spółka z o.o., która często nie istnieje. W takiej sytuacji należy ją utworzyć. Szerzej na temat rejestracji spółki z o.o.

Wspólnicy muszą koniecznie ustalić, kto będzie komplementariuszem, a kto komandytariuszem, wysokość sumy komandytowej i wkłady wnoszone do spółki. Już przed wizytą u notariusza należy znać adres spółki, ponieważ w umowie wpisuje się jej siedzibę (tj. miejscowość). Warto także pamiętać, że w przypadku, gdy wspólnikami spółki będzie osoba fizyczna zasiadająca w zarządzie spółki z o.o., która też jest jednym ze wspólników, to należy powołać pełnomocnika do zawarcia w imieniu spółki z o.o. umowy spółki komandytowej.

Następnie należy przygotować wskazane wyżej załączniki do wniosku, do którego dołączamy także dowód uiszczenia opłaty sądowej. W przypadku metody tradycyjnej wniosek o rejestrację składany jest przez Portal Rejestrów Sądowych (PRS).

Rejestracja spółki komandytowej przez Internet – procedura

Pod tym pojęciem należy rozumieć zakładanie spółki komandytowej przez system S24. Wszyscy wspólnicy powinni założyć konta na e-krs oraz najlepiej profile ePUAP.

Umowa spółki przyjmuje postać dokumentu elektronicznego, który generuje się w systemie. Musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników za pomocą profili ePUAP, elektronicznych podpisów kwalifikowanych lub tzw. podpisów osobistych.

Następnie należy sporządzić wskazane wyżej oświadczenia stanowiące załącznik do wniosku do rejestrację, podpisuje się je również elektronicznie.

Rejestracja spółki komandytowej KRS

Nie istnieje spółka komandytowa w organizacji, wobec tego spółka może podjąć działalność dopiero po jej zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym. W przypadku obu sposobów zakładania spółki, wniosek musi zostać złożony elektronicznie.

Wniosek o rejestrację spółki składa się do właściwego wydziału Krajowego Rejestru Sądowego, ustala się go na podstawie informacji o siedzibie spółki. Przykładowo, dla spółki mającej siedzibę na Śródmieściu w Warszawie, sądem właściwym będzie Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS.

Ile kosztuje rejestracja spółki komandytowej ?

Rejestracja spółki komandytowej z reguły jest droższa niż spółki z o.o., gdyż w większości przypadków musi być powiązana z uprzednią rejestracją spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie pełniła rolę komandytariusza (mniej korzystny podatkowo niż komplementariusz). Opłata za wniosek o rejestrację jednej spółki przez s24 to 350 zł, w przypadku PRS to 600 zł (łącznie z ogłoszeniem w MSiG).

Jeśli spółka jest zakładana metodą tradycyjną to należy liczyć się dodatkowo z kosztami aktu notarialnego oraz wypisów.

Oprócz tego, do kosztów dojdzie wynagrodzenie osoby, która rejestruje spółkę.

Rejestracja spółki komandytowej - dla kogo założenie spółki komandytowej może być korzystne?

Założenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest osoba fizyczna, może być dla niej korzystniejsze w zakresie obciążeń publicznoprawnych w porównaniu do jednoosobowej działalności gospodarczej, w której nie jest uprawniona do stosowania korzystnej stawki ryczałtu.

Komplementariusz w pełni odpowiada za zobowiązania spółki, całym swoim majątkiem, teraźniejszym i przyszłym. Wobec tego, bardzo mocno należy zastanowić się czy wybrać ten typ spółki, jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej przez pracownika – przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych - odpowiedzialność ponosi pracodawca. Tą osobą może być też inny współpracownik. Kreatywność pracowników w zakresie możliwości spowodowania szkody bywa czasami zaskakująca na tyle, że pracodawca nie byłby w stanie przewidzieć takiej sytuacji. W związku z powyższym, w przypadku zatrudniania pracowników należy korzystać z konstrukcji prawnych ograniczających odpowiedzialność np. jak w spółce z o.o.

Co dalej po rejestracji spółki komandytowej?

Po założeniu spółki komandytowej trzeba zgłosić ją do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Oprócz tego należy złożyć do urzędu skarbowego formularze NIP 8, PCC-3 (tylko jeśli spółka powstała w S24), UPL -1 (jeśli chcemy upoważnić kogoś do składania deklaracji elektronicznych oraz VAT-R, gdy spółka ma zostać podatnikiem podatku VAT oraz zgłosić do ZUS wspólników – osoby fizyczne.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY