Okulary, notes i laptop leżące na biurku.

Rejestracja spółki - zmiany

rejestracja w KRS 12.06.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Rejestracja spółki – zmiany.

Od 1 czerwca 2017 r. weszła w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która zobowiązuje nowo rejestrowane spółki lub dokonujące zmianę wpisu obejmującą nabycie lub objęcie udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków oraz w przypadku złożenia do akt rejestrowych dokumentów w trybie art. 9 ust. 2, zawierających informacje o zmianach wspólników spółki do złożenia oświadczenia o tym czy są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy oświadczyć czy spółka posiada nieruchomości lub jest użytkownikiem wieczystym, położnych na terytorium RP.

Oświadczenie powyższe będzie składane poprzez zaznaczenie odpowiedniego kwadratu w formularzu. Jednakże nie weszły jeszcze w życie przepisy wprowadzające nowe wzory formularzy. Wobec tego można spróbować napisać takie oświadczenie na zwykłej kartce i złożyć je wraz z wnioskiem o rejestrację spółki.

W związku z tym należałoby zdefiniować podmioty, które są cudzoziemcami.

Cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jest:

1) osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego;
2) osoba prawna mająca siedzibę za granicą;
3) nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych w pkt 1 lub 2, mająca siedzibę za granicą, utworzona zgodnie z ustawodawstwem państw obcych;
4) osoba prawna i spółka handlowa nieposiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez osoby lub spółki wymienione w pkt 1, 2 i 3.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio lub pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych tj.

a) są uprawnione do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) są uprawnione do powoływania lub odwoływania większości członków rady nadzorczej innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY