Wynajmując rzeczy spółce możesz ponosić odpowiedzialność za jej podatki.

Wynajmując rzeczy spółce możesz ponosić odpowiedzialność za jej podatki.

Odpowiedzialność podatkowa 16.03.2022 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Wstęp

Wielu uczestników obrotu gospodarczego nie ma świadomości tego, jak szeroko może zostać określona odpowiedzialność podatkowa za zobowiązania podatkowe osoby trzeciej. Jeden z przypadków takiej odpowiedzialności dotyczy osób wynajmujących rzeczy innemu podatnikowi (np. spółce), gdy są powiązani z podatnikiem.

Warunki odpowiedzialności podatkowej wynajmującego za zobowiązania podatnika

Zasady tej odpowiedzialności zostały uregulowane w treści przepisu art. 114 ordynacji podatkowej.

Przepis ten stanowi, że właściciel, samoistny posiadacz (tj. osoba, która postępuje z rzeczą jak właściciel, ale formalnie nie jest właścicielem, ponieważ np. zawarła nieważną umowę sprzedaży, na podstawie której kupiła tą rzecz) lub użytkownik wieczysty rzeczy lub prawa majątkowego pozostający z użytkownikiem danej rzeczy lub prawa majątkowego w określonej relacji odpowiada za zaległości podatkowe użytkownika powstałe w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez użytkownika, jeżeli dana rzecz lub prawo są związane z działalnością gospodarczą lub służą do jej prowadzenia (np. użytkownik używa w działalności gospodarczej mieszkanie jako biuro, samochód jako środek transportu przedstawiciela handlowego). 

Odpowiedzialność ta stosowana jest także do najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze.

Charakter związku pomiędzy wynajmującym a najemcą rzeczy

Został on wyznaczony treścią przepisu art. 114 § 2 ordynacji podatkowej. Relacja ta musi trwać podczas użytkowania (najmu) rzeczy między właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym (wynajmującym, wydzierżawiającym itp.) rzeczy lub prawa majątkowego a ich użytkownikiem (najemcą, dzierżawcą) lub osobami pełniącymi funkcje zarządzające, nadzorcze albo kontrolne w podmiocie będącym właścicielem, samoistnym posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym (wynajmującym, wydzierżawiającym itp.) rzeczy lub prawa majątkowego a osobami pełniącymi takie funkcje w podmiocie będącym ich użytkownikiem (najemcą, dzierżawcą itp.).

Aby zaistniała odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe, pomiędzy tymi podmiotami (np. pomiędzy właścicielem rzeczy a wynajmującą ją spółką) musiały istnieć powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym albo wynikające ze stosunku pracy.

Przez podmioty powiązane należy rozumieć m.in.:

  1.  podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub
  2. podmioty, na które wywiera znaczący wpływ: – ten sam inny podmiot lub – małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  3. spółkę niebędącą osobą prawną i jej wspólnika, lub
  4. spółkę komandytową lub komandytowo – akcyjną i jej komplementariusza, lub
  5. spółkę jawną i jej wspólnika.

Przez wywieranie znaczącego wpływu rozumie się:

  1. posiadanie bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 25%: udziałów w kapitale lub praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących lub zarządzających, lub udziałów lub praw do udziału w zyskach, stratach, lub majątku, lub ich ekspektatywy, w tym jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, lub
  2. faktyczną zdolność osoby fizycznej do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub
  3. pozostawanie w związku małżeńskim albo występowanie pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.

Powiązania wynikające ze stosunku pracy mogą wchodzić w grę jedynie wówczas, gdy przynajmniej jeden z podmiotów powiązanych jest osobą fizyczną, albowiem jedynie osoby fizyczne mogą nawiązać stosunek pracy (por. Etel Leonard (red.), Ordynacja podatkowa, Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021).

Wysokość odpowiedzialności

Odpowiedzialność tego rodzaju jest ograniczona do równowartości rzeczy lub praw majątkowych będących przedmiotem użytkowania (najmu, dzierżawy itp.) W związku z powyższym często w postępowaniach jej dotyczących organy podatkowe będą korzystały z opinii biegłego, jeśli wystąpią problemy z ustaleniem wartości rzeczy lub prawa.

Aspekty praktyczne odpowiedzialności

Bardzo często zdarza się, że spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynajmują różne rzeczy od swoich wspólników, członków zarządu lub bliskiej rodziny tych osób. Przedmiotem najmu bywają drogie mieszkania, samochody itp. Celem sp. z o.o. jest właśnie ograniczenie odpowiedzialności, a w przedmiotowych sytuacjach naraża się na utratę drogich składów majątku.

Dotychczas najem rzeczy spółce jawił się jako ciekawa metoda optymalizacji podatkowej, która prowadziła również do unikania podwójnego opodatkowania. W związku z ryzykiem takiej odpowiedzialności warto rozważyć czy jej nie zaniechać, zwłaszcza w obliczu tego, że istnieje duże prawdopodobieństwo wprowadzenia przepisów o tzw. ukrytej dywidendzie dotyczącej m.in. umów najmu zawieranych przez wspólników ze spółką, co zniesie korzyści podatkowe tych rozwiązań.

W gorszej sytuacji może być członek rodziny wspólnika, który nie zawsze zna stan majątkowy spółki, a potencjalnie musi liczyć się z odpowiedzialnością za jej podatki.

Ryzyko poniesienia odpowiedzialności jest realne, ponieważ osoby prowadzące spółkę niekoniecznie posiadają wiedzę o tym, że ma ona do zapłaty jakieś podatki np. z powodu nieprawidłowego naliczenia kosztów, wadliwego uznania umowy zlecenia za umowę o dzieło, zastosowania zaniżonej stawki VAT itp., błędu popełnionego przez księgową.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY