Dwie kobiety wspólnie wypełniające kwestionariusz.
Rejestracja spółek 25.11.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Rejestracja spółki w urzędzie skarbowym

Jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie skarbowym po rejestracji spółki?

Gdy spółka została już zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pozostaje już tylko wypełnienie odpowiednich dokumentów do urzędu skarbowego. Właściwy urząd określa się na podstawie miejsca siedziby spółki (czasami też adresu). W przypadku skierowania dokumentów do niewłaściwego urzędu zostaną one przekazane do odpowiedniego.
Po rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy złożyć następujące formularze:

1. NIP – 8

Jest to formularz składany przez każdą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, bez względu na to czy została założona przez Internet (S24), czy z udziałem notariusza, czy będzie Vatowcem, czy też nie. Powinien zostać złożony w terminie 21 dnia od dnia rejestracji spółki, jednakże gdy spółka zatrudnia pracowników termin ten został skrócony do 7 dni.

W formularzu tym wskazuje się m.in. adres działalności spółki (może być więcej niż jeden), numery rachunków bankowych (w tym przeznaczony do zwrotu podatku), miejsce przechowywania dokumentacji księgowej, czy spółka jest płatnikiem składek ZUS. W przypadku zmiany, w zakresie danych ujawnionych w NIP 8 należy złożyć stosowną aktualizację w terminie 7 dni.

2. PCC – 3

Jest to formularz dotyczący podatku od czynności cywilnoprawnych. Płatnikiem jego jest spółka, a obliczenia dokonuje się na podstawie wysokości kapitału zakładowego (0,5% x wysokość kapitału zakładowego). Konieczność jego złożenia istnieje tylko w przypadku spółek zakładanych przez Internet tj. system S24. W sytuacji rejestracji spółki z aktem notarialnym podatek ten zostanie pobrany przez notariusza.

Należy złożyć go w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego tj. zawarcia umowa spółki. Przy obliczaniu podatku można odliczyć od wysokości kapitału zakładowego kwotę stanowiącą wysokość opłaty sądowej tj. 350 zł.

3. UPL – 1

Formularz ten jest pełnomocnictwem do wysyłania deklaracji elektronicznych w imieniu spółki. Takie upoważnienie może zostać złożone przez osoby mające prawo do reprezentacji spółki np. członków zarządu, prokurentów. Warto pamiętać, aby złożyć go niezwłocznie, gdyż aby „zadziałało”, urząd musi je wprowadzić do swoich systemów najpóźniej w dniu wysyłki deklaracji.

Od tego pełnomocnictwa nie wnosi się opłaty skarbowej. Jednym drukiem upl 1 można upoważnić tylko 1 osobę. Zatem w przypadku, gdy chcemy upoważnić więcej osób należy złożyć odpowiednią liczbę formularzy.

Upoważnienie następuję od określonej daty i może trwać do odwołania lub obowiązywać przez ściśle określony czas (wtedy należy wpisać datę ustania umocowania).

4. VAT – R

Jest to formularz przeznaczony do rejestracji spółki jako płatnika VAT czynnego. Nie ma terminu określonego w dniach na jego złożenie. Jednakże, gdy dla określonego rodzaju działalności prawo nakłada obowiązek na spółkę, aby była czynnym płatnikiem VAT, nie można podejmować działalności bez rejestracji. Dotyczy to przykładowo usług związanych z doradztwem takich jak np. prawnicze.

Formularz VAT – R powinien zostać złożony w takiej sytuacji nie później niż dzień przed podjęciem pierwszej czynności. Przykładowo, gdy spółka chciałaby doradzać innemu podmiotowi od 21 grudnia 2017 r., formularz powinien zostać złożony do urzędu skarbowego najpóźniej w dniu 20 grudnia 2017 r. Dla zachowania terminu wystarczające jest również wysłanie formularza listem poleconym na adres urzędu skarbowego.

Nawet jeśli przedsiębiorcy przysługiwałoby zwolnienie z VAT do kwoty 200 000 zł przychodu rocznie, to może z niego zrezygnować i zarejestrować się jako czynny podatnik VAT – tak robi wiele firm, zwłaszcza te, które obsługują klientów biznesowych.

5. Oświadczenie o wyborze kwartalnej metody CIT - obecnie już nie.

Podatnik może wybrać kwartalną metodę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W poprzednim stanie prawnym należało wysłać stosowne oświadczenie do urzędu skarbowego (obecnie wystarcza odpowiednie wypełnienie deklaracji CIT). Wybór takiej metody może być korzystny, gdyż może ochronić przed koniecznością zapłaty podatku dochodowego np. gdy w danym miesiącu był duży zysk, a w drugim strata albo zanim jeszcze kontrahent zapłaci za wystawioną fakturę.