Dwóch biznesmenów rejestrujących spółkę partnerską

Rejestracja spółki partnerskiej

Rejestracja spółek 01.09.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Kiedy założyć spółkę partnerską?

Osoby wykonujące wolne zawody coraz częściej wykazują zainteresowanie rejestracją spółki partnerskiej. W związku z pojawiającymi się do nas pytaniami na ten temat postanowiliśmy w przystępny i syntetyczny sposób zasygnalizować główne aspekty jej funkcjonowania.

Co to jest spółka partnerska?

Spółka partnerska jest tzw. ułomną osobą prawną, czyli podmiotem, który może zawierać wszelkiego rodzaju umowy, ale za jego zobowiązania odpowiadają również wspólnicy. Spółka partnerska nie jest natomiast płatnikiem podatku dochodowego, który obciąża partnerów.

Spółka partnerska może być założona tylko przez osoby wymienione w ustawie, są to w szczególności: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacza przysięgły.

Odpowiedzialność w spółce partnerskiej.

Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania w razie bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Oznacza to, że w pierwszej kolejności wierzyciel powinien dochodzić zaspokojenia swojego roszczenia z jej majątku. Inaczej jest w spółkach kapitałowych, gdzie wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania.

W przepisach kodeksu spółek handlowych przewidziano, że partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej.
 

Kto reprezentuje spółkę partnerską?

Co do zasady każdy partner może reprezentować spółkę tzn. zawierać umowy, wypowiadać je i dokonywać innych czynności prawnych. W szczególnych przypadkach partner może być pozbawiony prawa do reprezentacji.

Pewną ciekawostką jest to, że prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja może być powierzone zarządowi. Takie rozwiązanie z natury rzeczy nie występuje w spółkach osobowych, lecz kapitałowych.

Kiedy spółka partnerska ma sens?

Działalność w formie spółki partnerskiej może mieć sens dla osób wykonujących wolne zawody, które posiadają wysokie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, gdyż w tej formie prawnej wspólnik odpowiada całym swoim majątkiem.

Jednocześnie spółka partnerska jest o wiele lepsza od cywilnej, gdzie wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej zobowiązania, co oznacza, że wierzyciel może dochodzić całości roszczenia od każdego ze wspólników (nie jest zmuszony do pozywania każdego z nich o zapłatę długu w odpowiedniej części, obliczonej poprzez podział sumy zobowiązania przez liczbę wspólników). W spółce partnerskiej partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez innego wspólnika, czyli nie musimy płacić za szkodę wyrządzoną przez kolegę przy jego czynnościach zawodowych.

Warto podkreślić, że zakładania spółki osobowej powinno unikać się w sytuacji, gdy dana działalność połączona jest z dużym ryzykiem (np. łatwo wyrządzić klientowi szkodę), a wspólnicy nie posiadają odpowiednio wysokiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, gdyż wtedy można utracić majątek całego życia.

Ubezpieczenia OC wymagane dla osób wykonujących niektóre zawody z reguły są dużo tańsze niż, gdyby taka oferta została przygotowana specjalnie dla jednej osoby. Również warunki ubezpieczenia wyglądają o wiele korzystniej np. wyłączony jest regres do wspólnika za szkodę spowodowaną rażącym niedbalstwem. Gdy zatrudnia się pracowników istnieje możliwość, iż przykładają się do spraw trochę mniej niż właściciel i mogą wykazać się nawet niedbalstwem w stopniu rażącym. Jeśli zatem nasza działalność połączona jest z ryzykiem i nie wykonujemy zawodów, w których można działać w formie spółki partnerskiej, wybierzmy raczej spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY