Laptop i notatnik leżące na drewnianym biurku

Rejestracja spółek z o. o. - kiedy warto?

Rejestracja spółek 17.11.2016 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Rejestracja spółek z ograniczoną odpowiedzialnością - zalety

Niniejszy wpis ma na celu wskazanie przykładów, w których warto prowadzić działalność w takiej formie.

Działalność związana z dużym ryzykiem

Jeżeli chcemy prowadzić biznes, który w swej naturze jest bardzo ryzykowny np. często występują problemy z płatnościami od klientów lub można w łatwy sposób wyrządzić komuś szkodę to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest do tego idealną formą. Dla przypomnienia w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wspólnicy jeśli wnieśli wkłady nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki, inaczej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, gdzie odpowiada się całym swoim majątkiem.

Odpowiedzialności nie ponoszą również członkowie zarządu, jeśli wywiązali się ze swoich obowiązków tj. złożyli wniosek o ogłoszenie upadłości spółki w terminie 30 dni od dnia powstania niewypłacalności.

Podjęcie działalności wymaga skorzystania z pomocy wspólnika

Oczywiste jest, że czasami prowadzenie biznesu wymaga dokapitalizowania przez inne osoby lub dostarczenia know – how. W tym celu można skorzystać z pomocy innej osoby, która chciałaby w zamian za to zostać wspólnikiem w biznesie.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponosi się odpowiedzialności za czynności podjęte przez drugiego wspólnika, inaczej niż przykładowo w spółce cywilnej, gdzie za działania innego ze wspólników można odpowiadać całym swoim majątkiem, nawet wtedy, gdy nie posiadało się wiedzy o konkretnej czynności.

Biznes, który dla swojego bytu wymaga pozyskania kredytu

Wielokrotnie planowane przedsięwzięcia wiążą się z koniecznością pozyskania znacznych środków finansowych. W tym celu można postarać się o uzyskanie kredytu z banku. Jeżeli taki kredyt pozyskuje spółka z o. o. to jej wspólnicy nie odpowiadają za jego spłatę, inaczej niż w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej.

Działalność związana z koniecznością zatrudniania pracowników

Nie budzi wątpliwości, że najlepiej pracę na rzecz firmy wykonuje jej właściciel. Jednakże rozwój przedsiębiorstwa wymaga czasami zatrudnienia innych osób, które będą mu pomagać. Osobom takim może niewątpliwie mniej zależeć na biznesie niż jego twórcy, co czasami może wiązać z niższą starannością poprzez co można narazić firmę na straty. Przepisy kodeksu pracy przewidują, że za szkodę wyrządzoną przez pracownika przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych odpowiada pracodawca. Do niego klient skieruje swoje roszczenie, a pracodawca może dochodzić naprawienia szkody od pracownika, ale tylko do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia pracownika, jeżeli szkoda nastąpiła z winy nieumyślnej, co jest najczęstszym przypadkiem.

Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą to odpowiada całym swoim majątkiem. Natomiast, gdy działalność prowadzona jest w formie spółki z o.o. pracodawcą jest spółka i to ona ponosi odpowiedzialność za pracownika, a nie jej wspólnicy.

Stworzenie biznesu na lata

Jeżeli chcemy założyć firmę, która mogłaby istnieć latami, a nawet być przejęta przez następne pokolenia, to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest do tego wręcz idealną formą. Udziały mogą być zbywane na rzecz dzieci i bez problemu dziedziczone bez jakiegokolwiek przestoju lub trudności w funkcjonowaniu firmy.

Łatwość zmiany w składzie wspólników i dopuszczaniu nowych

Przy prowadzeniu działalności z innymi osobami może zdarzyć się, że wspólnik chce wystąpić z biznesu, nawet gdy został zgromadzony w nim pokaźny majątek. W przypadku sp. z o.o. wystarczy, że taka osoba sprzeda swoje udziały w spółce.

Jeżeli dotychczasowi wspólnicy chcą pozyskać nowego, również nie będzie z tym problemu. Wystarczy nowej osobie sprzedać część udziałów lub podwyższyć kapitał zakładowy, a nowy wspólnik obejmie udziały utworzone w wyniku podwyższenia.

Łatwa sprzedaż firmy

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zbycie firmy wymaga tylko zawarcia umowy sprzedaży udziałów, zatem jest stosunkowo proste, nawet gdy spółka posiada pokaźny majątek. Nabywca udziału nie odpowiada za zobowiązania spółki i z reguły też za zobowiązania zbywcy - w tym przypadku łatwo uchronić się odpowiedzialności, gdy spółka wystawi dokument, że nie ma żadnych roszczeń wobec zbywcy udziału. 

Inaczej sytuacja wygląda, gdyby ktoś chciał kupić firmę prowadzoną w ramach jednoosbowej działalności gospodarczej. Wtedy mamy do czynienia z tzw. zbyciem przedsiębiorstwa, które rodzi pewne zagrożenia dla kupującego. Nabywca przedsiębiorstwa (w tym kupujący) jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o tych zobowiązaniach, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć (zatem  kupującemu nie pomoże umowa ze sprzedającym, który zobowiąże się do spłaty wszystkich długów).

Przepis ten wprowadza domniemanie wiedzy nabywcy o zobowiązaniach związanych z  przedsiębiorstwem, które istniały w chwili jego zakupu. Takie domniemanie można obalić, gdy udowodni się, że nie posiadał tej wiedzy mimo zachowania należytej staranności. Tego typu dowód zazwyczaj nie jest łatwy do przeprowadzenia. 

Akumulacja kapitału

W spółce z o.o. o wiele taniej zgromadzić środki niż w działalności gospodarczej, zwłaszcza gdy jest uprawniona do zastosowania podatku CIT w wysokości 9%. W przypadku działalności gospodarczej kwota podatku dochodowego jest o wiele wyższa, zwłaszcza, że tzw. "Polski ład" proponuje wprowadzenie dodatkowo składki zdrowotnej obliczanej od zysku. W najgorszej sytuacji dochód byłby opodatkowany 32% + 9%. Co prawda w przypadku spółki z o.o. nie ma kwoty wolnej od podatku. Zatem akumulacja kapitału jest bardziej opłacalna w sp.  z o.o., gdy przekracza wysokość tej kwoty. 

Należy napisać, że każda firma powinna w początkowym okresie działalności zgromadzić jakieś środki finansowe na gorszy okres, czego z pewnością nie ułtawia wysokie opodatkowanie.

Najprostsza spółka kapitałowa

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma wszystkie główne zalety spółki kapitałowej, jednak ze wszystkich spółek tego rodzaju jest najtańsza, najprostsza w prowadzeniu i najlepiej znana.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY