Rejestracja spółek bez uprawnień zagrożona karą do 100 000 zł od 31 października 2021 r.

Rejestracja spółek bez uprawnień zagrożona karą do 100 000 zł od 31 października 2021 r.

Rejestracja spółek 06.10.2021 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Wstęp

W dniu 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w wyniku której świadczenie niektórych usług stało się działalnością regulowaną, dotyczy to m.in. tzw. działalności na rzecz spółek lub trustów (np. rejestracji spółek, świadczenia usług wirtualnego biura).

Co to jest działalność na rzecz spółek lub trustów?

Pod tym pojęciem należy rozumieć wykonywaną profesjonalnie aktywność polegającą na:

a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tj. m.in. zakładaniu spółek),

b) pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,

c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. usługi wirtualnego biura),

d) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,

e) działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Co to oznacza, że rejestracja spółek będzie działalnością regulowaną?

Taka działalność usługowa, co do zasady będzie mogła być wykonywana tylko przez podmioty, które spełnią opisane w ustawie warunki i uzyskają wpis do rejestru działalność na rzecz spółek lub trustów. Z tego obowiązku zostali zwolnieni adwokaci i radcowie prawni. Te dwie grupy zawodowe mogą świadczyć takie usługi bez żadnych ograniczeń.

Kara za prowadzenie działalności bez uprawnień

W przypadku świadczenia takich usług (np. w postaci rejestracji spółek) bez odpowiednich uprawnień została przewidziana kara pieniężna w wysokości do 100 000 zł.

Jakie wymogi przewidziano dla podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek lub trustów?

Oprócz uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru konieczne będzie spełnienie także następujących warunków:

- niekaralność za umyślne przestępstwo przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwo, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie wiedzy lub doświadczenia związanego z działalnością na rzecz spółek lub trustów. Warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane z działalnością na rzecz spółek lub trustów lub wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych z działalnością na rzecz spółek lub trustów - potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.

W jaki sposób uzyskać wpis do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

Konieczne jest złożenie wniosku w formie elektronicznej, który oprócz danych przedsiębiorcy będzie zawierał wskazanie usług świadczonych na rzecz spółek lub trustów oraz załączniki w tym m.in. oświadczenie o kompletności danych zawartych we wniosku i ich prawdziwości, znajomości zasad wykonywania tego rodzaju działalności, spełnieniu warunków przewidzianych w ustawie. Oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Co z podmiotami, które świadczyły takie usługi przed wejściem przepisów w życie?

Jeżeli do dnia wejścia w życie nowych przepisów określony podmiot świadczył wyżej wymienione usługi (np. zakładał spółki, prowadził biuro wirtualne), to obowiązany jest dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 6 miesięcy od dnia ich wejścia w życie.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY