Biznesmen w garniutrze poprawiający mankiet koszuli.

Przystąpienie do spółki z o. o. nowego wspólnika

Prawo spółek 17.06.2017 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Przystąpienie do spółki z o.o. nowego wspólnika.

Konstrukcja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na dosyć łatwe przystępowanie do niej nowych wspólników. Głównymi sposobami na pozyskanie udziałów w kapitale zakładowym są nabycie udziałów poprzez sprzedaż lub w podwyższonym kapitale zakładowym. Oczywiście można także stać się wspólnikiem w wyniku dziedziczenia, zapisu, darowizny itp., jednakże w niniejszym wpisie skoncentrujemy się na dwóch pierwszych sposobach.

Zbadaj stan prawny spółki.

Pomijamy stan majątkowy spółki, gdyż nowy wspólników nie byłby zainteresowany spółką, która nie ma perspektyw na przyniesienie zysków. Przed pozyskanie udziałów w kapitale zakładowym spółki należałoby ustalić jej stan prawny. Niewątpliwie jest to to bardzo obszerna kwestia, poniżej ogólnie wskażemy kilka najistotniejszych okoliczności.

1. prowadzenie księgowości - najpierw należy sprawdzić czy w spółce prowadzona jest księgowość przez profesjonalistów – jej brak powinien być zdecydowaną wskazówką do tego, aby odpuścić sobie zaangażowanie się w taki biznes. Brak lub nierzetelna księgowość wskazuje na zbytnią nonszalancję członków zarządu lub na nie do końca zgodną z prawem działalność spółki.

2. umowy podpisane przez spółkę – zweryfikuj jakie umowy podpisała spółka, czy związane są one z dużym ryzykiem (np. przewidziano w nich bardzo wygórowane kary umowne lub są niemożliwe do wykonania), zawarto je zgodnie z reprezentacją spółki, czy są ważne itp.

3. wypłaty dokonane na rzecz wspólników, członków zarządu i innych osób – każda wypłata dokonana z majątku spółki powinna mieć podstawę prawną taką, jak np. jak umowa o pracę, zlecenie, o dzieło, wynagrodzenie z tytułu powołania, czy kontrakt cywilnoprawny. Powyższa okoliczność jest bardzo ważna, gdyż może okazać się, że spółka zobowiązana jest do zapłaty zaległych podatków bądź składek na ZUS.

4. udział spółki w postępowaniach sądowych – niewątpliwie to istotna okoliczność, gdyż ewentualnie przegrana sprawa może mieć znaczące skutki dla majątku spółki. Weryfikacji wymaga czy wobec spółki prowadzące jakieś postępowania egzekucyjne.

5. środki zarobione przez spółkę – również musi istnieć podstawa do jakichkolwiek przysporzeń na rzecz spółki, w przeciwnym razie może się okazać, że spółka zobowiązana jest do zwrotu pieniędzy.

Sprzedaż udziałów w spółce.

Najprostszym sposobem, aby stać się wspólnikiem już istniejącej spółki jest nabycie udziałów w drodze umowy sprzedaży. Oczywiście sprzedającym udziały nie będzie spółka, ale któryś z dotychczasowych wspólników.

Przed zawarciem umowy sprzedaży warto sprawdzić czy zbywcy rzeczywiście one przysługują. Powinno się ściągnąć odpis z KRS, można również zażądać przedstawienia dokumentu, na podstawie którego zbywca nabył udziały. Potencjalny nabywca mógłby podjąć działania mające na celu ustalenie czy udziały zostały w pełni opłacone, a także czy z nimi są związane jakieś świadczenia lub inne obowiązki. Często zbycie udziałów ograniczone jest prawem pierwokupu czy pierwszeństwa przysługującego pozostałym wspólników lub koniecznością uzyskania zgody spółki (jeśli nie ma w tym zakresie innych postanowień to zgody udziela zarząd) lub zgromadzenia wspólników.

Umowa zbycia udziałów wymaga dla swojej ważności formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Zatem zbywca i nabywca powinni udać się z dokumentami tożsamości do notariusza, który stwierdzi, że to oni złożyli podpisy pod umową w jego obecności. W przypadku spółek zarejestrowanych przez S24, możliwe jest zawarcie elektronicznej umowy sprzedaży udziałów bez notariusza, jeśli są spełnione wymagane warunki. Po podpisaniu umowy nabywca powinien o tym fakcie zawiadomić zarząd spółki i dopilnować, żeby fakt ten został zgłoszony do Krajowego Rejestru Sądowego, co chroni go przed ponownym zbyciem udziałów przez zbywcę.

Podwyższenie kapitału zakładowego.

W przedmiotowej sytuacji musi wiązać się ze zmianą umowy spółki, gdyż Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 17 stycznia 2013 r. stwierdził, że nowe udziały w kapitale zakładowym podwyższonym na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki mogą być objęte jedynie przez dotychczasowych wspólników (sygn. akt III CZP 57/12). Zmiana umowy spółki związana będzie z wizytą u notariusza.

Dotychczasowym wspólnikom może przysługiwać prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zatem należy się upewnić, że z niego nie skorzystają, jeśli im przysługuje. Oprócz uchwały zgromadzenia wspólników o podwyższeniu, wymagane jest także oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

Udziały mogą być objęte po wartości nominalnej lub za wkład od niej wyższy (tzw. agio). Wnoszony wkład, inaczej niż cena w przypadku sprzedaży, trafia do majątku spółki. Warto mieć potwierdzenie wpłaty na podwyższony kapitał zakładowy, aby zabezpieczyć się przed ewentualnym nieuczciwym działaniem zarządu. Podwyższenie jest skuteczne z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY