Liczne sprawozdania finansowe leżące na stole.

Niższy podatek CIT

Prawo spółek 12.02.2019 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Co to jest podatek CIT?

CIT to podatek dochodowy płacony przez osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne. CIT nie jest płacony przez spółki komandytowe, gdyż obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego ciąży na wspólnikach takiej spółki. Kwestie z nim związane są uregulowane w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036 t.j. z dnia 2018.05.30).

Spółki, jeżeli mają siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Natomiast, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Za terytorium Polski, uważa się również znajdującą się poza morzem terytorialnym wyłączną strefę ekonomiczną, w której Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnętrznego i zgodnie z prawem międzynarodowym wykonuje prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobów naturalnych.

Stawki CIT.

Od dłuższego czasu można zaobserwować w Polsce spadek stawek podatku CIT. Zasadniczym założeniem było obowiązywanie jednej stawki. W 1997 – 38%, obniżonej do 36% w 1998 r., do 34% w 1999 r., do 30 % w 2000 r., do 28% w 2001 r., do 27 % w 2003 r., do 19% w 2004 r.

Istotnym novum było odstąpienie od zasady jednej stawki i wprowadzenie w 2017 r. stawki 15% dla małych spółek, które nie przekroczyły określonych przychodów. Od 2019 r. ta niższa stawka została obniżona do 9 %.

Kto może korzystać ze stawki CIT 9 %.

Stawką CIT mogą być opodatkowane spółki, które spełniają ściśle określone wymagania. Podatek 9% dotyczy wszelkich dochodów innych niż zyski kapitałowe. Z tego uprzywilejowania mogą skorzystać tylko spółki, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Z prawa do stosowania obniżonej stawki nie mają również podmioty, do których wniesiono aport o równowartości w złotych kwoty co najmniej 10 000 euro przeliczonej według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Przepisy ustawy o CIT wprowadzają także jeszcze inne ograniczenia związane z likwidacją, dzieleniem lub przekształceniem innych spółek.

CIT 9% a spółki założone w 2018 r.

Nowe przepisy o preferencyjnej stawce podatku weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., powstaje pytanie w związku z tym czy będą stosowane do spółek, które powstały w drugiej połowie 2018 r. Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, kiedy kończy się kończy pierwszy rok obrotowy. Jeśli jego koniec przypada na 31 grudnia 2018 r., to od 1 stycznia 2019 r. można korzystać z preferencji. Natomiast jeśli rok obrotowy został przedłużony do 31 grudnia 2019 r., to nowa stawka podatku będzie mogła zostać zastosowana dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Co wpływa jeszcze na wysokość CIT?

Podatek od osób prawnych dotyczy zysków przez nie osiąganych, zatem same przychody nie stanowią samoistnej podstawy opodatkowania, należy uwzględnić również koszty ponoszone przez spółkę. Do takich zalicza się wynagrodzenia członków zarządu, wszelkie umowy zlecenia, o dzieło, o pracę, nawet, gdy zawierane są z udziałowcami.

CIT a akumulacja kapitału.

Jeżeli przedsiębiorca chciałby przez jakiś okres swojej działalności zakumulować kapitał na przyszłe inwestycje to forma spółki z o.o., której przychód nie przekracza równowartości 1 200 000 Euro jest do tego najlepszą opcją, gdyż nawet osoba fizyczna korzystająca z podatku liniowego musi odprowadzić od swoich zysków podatek w wysokości 19 %. Oczywiście wadą byłaby sytuacja, gdyby ten przedsiębiorca zrezygnował z inwestycji i chciał wypłacić pieniądze, wtedy musi liczyć się w pewnych sytuacjach z podwójnym opodatkowaniem.

Dywidenda a CIT.

Wielokrotnie spotykaliśmy się z pytaniem jak ma się wypłata dywidendy do CIT. Otóż wypłata dywidendy (tj. kwoty przypadającej udziałowcom z samego tytułu posiadania przez nich udziałów) nie jest kosztem spółki, zatem nie pomniejsza wysokości należnego podatku CIT, a w konsekwencji skutkuje podwójnym opodatkowaniem osiągniętych zysków.

Czy spółka komandytowa płaci CIT?

Nowe przepisu nie mają zastosowania do spółki komandytowej, gdyż nie jest ona płatnikiem CIT, a podatek dochodowy opłacają jej wspólnicy. Mogą mieć pośredni wpływ na wysokość podatku płaconego przez komplementariusza, gdy jest on spółką z o.o., która najczęściej w tej konstrukcji ma znikomy udział w zyskach.

Przewidywane skutki obniżki CIT.

W naszej ocenie obniżka stawki CIT skutkuje wzrostem zainteresowania spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zwłaszcza, że stawka ta jest jedną z niższych w regionie. W dalszej perspektywie spowoduje wzrost wpływów z CIT do budżetu państwa. Przyczyni się także do spadku zainteresowania spółką komandytową, gdyż ewentualne podwójne opodatkowanie nie będzie już tak uciążliwe.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY