Niski, przeszklony budynek biurowy.

Które spółki przechodzą do dużego urzędu skarbowego?

Prawo spółek 10.10.2019 Napisane przez: Księgowość dla Spółek

Do dnia 15 października 2019 r. podatnicy muszą powiadomić urząd skarbowy, jeśli od dnia 1 stycznia 2020 r. przejdą do tzw. dużego urzędu skarbowego. Powiadomienie nie musi być sporządzone na specjalnym formularzu, jednakże powinno mieć formę pisemną, podpisaną zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu.

Kategorie podatników zobowiązanych do złożenia zawiadomienia.

Zostały określone w treści Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz.U.2017.437 z dnia 2017.03.01 z późn. zm.).

Należą do nich między innymi: podatkowe grupy kapitałowe, spółki wchodzące w skład takich grup kapitałowych, banki, zakłady ubezpieczeń, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych, spółki, która osiągnęły wskazany w przepisach przychód netto ze sprzedaży towarów wyrobów i usług, spółki, które jako rezydenci rozumieniu ustawy Prawo dewizowe biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, jak również spółki zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy - Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. W treści rozporządzenia wymieniono także inne kategorie podmiotów, które zobowiązane są do dokonania takiego zgłoszenia.

Wskazane przez ustawodawcą kategorie podatników uważane są za takie, którym urzędu skarbowe powinny poświęcić więcej uwagi i w razie potrzeby częściej kontrolować, oraz dokonywać czynności sprawdzających.

Pojęcie nierezydenta.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U.2019.160 t.j. z dnia 2019.01.28) określiła pojęcie nierezydentów, którymi są: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów oraz obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje międzynarodowe, korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych.

Termin na złożenie pisma.

Termin na wysłanie zawiadomienia do urzędu skarbowego został zróżnicowany według kategorii podmiotów. W przypadku podatników z udziałem nierezydenta jest to 15 października roku poprzedzającego rok, w którym spółka przejdzie do dużego urzędu skarbowego. Spółka znajdzie we właściwości dużego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym pojawił się w niej nierezydent. W przypadku, gdy spółka z udziałem nierezydenta powstała po 15 października danego roku lub po tej dacie zaczął w niej funkcjonować podmiot nie będący rezydentem, zawiadomienie powinno nastąpić w terminie 7 dni od spełnienia tego warunku, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, od którego następuje zmiana właściwości.

Wyspecjalizowane (duże) urzędy skarbowe.

Pod pojęciem tym należy rozumieć urzędy skarbowe, inne niż miejscowo właściwe, przeznaczone do obsługi podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Posiadają odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe, przystosowane do obsługi podatników wymagającej większej uwagi. Z naszych obserwacji wynika, iż częściej dokonują czynności sprawdzających i kontroli, również wysyłają więcej korespondencji do podatników.

Regułą jest, że jeden duży urząd skarbowy przypada na obszar jednego województwa. Od tej reguły występują wyjątki. Przykładowo, we właściwości Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego znajdują się dzielnice Warszawy: Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Żoliborz. Natomiast Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy obsługuje Białołękę, Bielany, Mokotów, Pragę – Południe, Pragę-Północ, Rembertów, Targówek, Ursynów, Wawer, Wesołą, Wilanów, Wolę. Do właściwości Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu należą: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce oraz powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński i żyrardowski.

Powiązane artykuły

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

Bądź na bieżąco, czytaj naszego bloga.

Praktyczne informacje o prowadzeniu spółek oraz zmianach w przepisach prawa dotyczących rachunkowości, podatków i przedsiębiorstw.

WSZYSTKIE WPISY